Aşağıdaki bilgilendirmeler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılmaktadır.

Veri Sorumlusu:

Arya Tur Turizm İşletmeleri ve Bilgisayar Sistemleri San. Tic. İhr. İth. Ltd. Şti.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Arya Tur olarak müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman amacı dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Bu şirketimizin temel politikasıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Arya olarak taahhüt etmekteyiz.

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin belirtilen şekilde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyet kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi olarak değerlendirilmektedir.

Kişisel verileri hangi amaçla işliyoruz:

 1. Yapılmış olan yasal düzenlemeler (1618 nolu SAVSAB Kanunu) gereğince turlarımıza katılacak olan, otel, uçak, transfer, gemi seyahati vb ürünlerimize rezervasyon yaptıran veya yaptırmayı düşünen kişilerin kişisel verileri işlenmektedir. Bu kapsamda kişilerin adı, soyadı, kimlik ve pasaport bilgileri, telefon, adres, iletişim bilgileri işlenmektedir.
 2. Mali ve Ticari hukuka uygun olarak paylaşmamız gereken Kurum ve Şirketler ile.
 3. Yasal bir sebep varsa Hukuk danışmanlarımızla.
 4. Şirketimiz içerisinde size verdiğimiz ürün ve hizmetlere uygun olarak Satış, Rezervasyon, Operasyon, Vize ve Muhasebe departmanlarımız ile
 5. Vize alabilmek için kişisel bilgilerin yanı sıra kişisel özel veri olarak banka hesap bilgileri, varlık bilgileri, istihdam bilgileri, vize için istenilen evraklardaki diğer kişisel bilgileri, yurtiçi ve yurtdışına seyahat için veya vize alınması için tur yapılacak ülkenin ilgili resmi makamlarının gerektirdiği benzeri tüm diğer yolcu ve seyahat bilgilerinin işlenmesi gerekli olabilmektedir.
 6. Sigorta şirketleri ile sağlık bilgilerine dair özel nitelikli kişisel verileri işlenmektedir.
 7. Gerek yeni gezilerin duyurulması, gerekse gerçekleşen gezilerin katılımcılarının bilgilendirilmesi amacı ile elektronik ortamda ve mesaj yollamak amacı ile kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi kimlere ne amaçla aktarıyoruz:

 1. Uçak şirketlerine, otellere, taşımacı şirketlere, restoranlara, feribot işletmelerine, rehberlere yurtdışında çalıştığımız tur operatörlerine, vize alınacak ülkelerin resmi makamlarına ve aracı kuruluşlarınıza kişisel verileriniz talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sağlanması ya da yerine getirilmesi için aktarılmaktadır.
 2. Mali Müşavirimize.
 3. Muhasebe yazılımı hizmeti aldığımız firmalara.
 4. Email barındırma hizmeti aldığımız Yandex’e
 5. Kontak bilgilerinin saklandığı ve yedeklendiği Google, Apple ve Yandex’e.
 6. SGK ve Emniyet. (Çalışma hukuku ve güvenlik tebligatları çerçevesinde)
 7. Sunucu hizmeti aldığımız şirketlere...
 8. Sigorta hizmeti satın aldığımız sigorta şirketlerine.

Kişisel Veri Toplamamızın Yöntemi:

Yurt içi ve Dışı İş Ortaklarımızdan ve veri sahibi tarafından sözlü veya elektronik ortamda kişisel veriler alınmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini isteme. Bu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarıldaysa düzenlemenin bildirilmesini isteme.
 • Kişisel verilerin ANONİMLEŞTİRİLMESİ, silinmesini veya yok edilmesini isteme. Bu Kişisel veriler üçüncü kişilere aktarıldaysa anonimleştirme, silme veya yok edilmesini isteme.
 • İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Veri Sorumlusunun yükümlülükleri:

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek.
 2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek.
 3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.
 4. Kendi kurum veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.
 5. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu öğrendikten sonra en geç 72 saat ilgilisine ve Kurula bildirir.

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi

info@aryagezi.com elektronik posta adresimize veya posta adresimize yazılı olarak yapabilirsiniz. Diğer iletişim kanallarımız için ana sayfamızdaki Kurumsal linkine bakabilirsiniz.

Şirketimizde kayıtlı olan Kişisel verinizi bu başvuruda bildirmeniz ve talebinizle ilgili sonucu hangi iletişim kanalı ile bildirmemiz gerektiğini belirtmelisiniz.
En geç 30 gün içinde size talebiniz ile ilgili bilgi verilecektir.
Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.

Bu bilgilendirme de kullandığımız kısaltılmış tanımlamalar:

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Veri: ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.